Personnel Assessment

شما توانمند تر از آنچه فکرمیکنید، هستید ...

راهنمای آزمون

 

 

لطفا با توجه به راهنمای زیر ، برای هر یک از جملات،  یکی از خانه های 1تا5 را علامت بزنید:

  1. درج کد عضویت الزامیست.
  2. برای انتخاب پاسخ، شرایط حال حاضر خود را در نظر بگیرید و نه حالتی که در آینده علاقه دارید به آن برسید !
  3. پاسخ به کلیه سوالات الزامیست، اگر به سوالی پاسخ نداده باشید، قادر به رد کردن صفحه نخواهید بود.
  4. معمولا صحیح ترین پاسخ، اولین پاسخی است که به ذهن شما می آید.
  5. برای هر سوال حداکثر 30 ثانیه اختصاص دهید.
  6. آزمون را بصورت پیوسته (45 دقیقه) و در محیط ساکت پاسخ دهید.
  7. از مشورت پرهیز کنید! جواب درست و غلط وجود ندارد!
  8. نتیجه تحلیلی آزمون، بعد از بررسی کارشناسان، بصورت مجزا برای شما ارسال خواهد شد.
  9. ضریب آلفای کرونباخ این آزمون 0.8< میباشد.
  10. نتیجه تحلیلی آزمون بصورت خصوصی برای شما ارسال خواهد شد تا مطابق توانایی و استعداد خود هریک از واحد های اکسپرت آکادمی مشغول به فعالیت و ارزش آفرینی شوید.

خیلی کم شبیه من است (1)

یک کمی شبیه من است (2)

تا حدی شبیه من است (3)

شبیه من است (4)

خیلی شبیه من است (5)